คุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ขึ้นรับรางวัล The International Diamond Prize for Excellence in Quality 2023 และได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการ ESG โดยมีองค์กรจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งจากภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ สถาบันการเงินเข้าร่วมในครั้งนี้

รางวัลดังกล่าวนับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ จัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กร บริษัทและหน่วยงานที่มีแนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ เปรียบเสมือนเครื่องหมายการันตีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจที่เทียบเท่าสากล และแสดงถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่มีการดำเนินธุรกิจที่ดี ภายใต้กรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีอันล้ำสมัย นับเป็นความภูมิใจและเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของ TPIPP ที่คว้ารางวัลในเวทีระดับโลก ซึ่ง TPIPP ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคต่อไป สำหรับพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ Hotel Le Plaza Brussels กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2023

 

 26 มิถุนายน 2566บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP) ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 100% ทั้งนี้ บริษัทจัดเป็นโรงกำจัดขยะรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นโรงกำจัดขยะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มทรัพยากร และบริษัทเข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ได้เป็นปีที่ 4 (2561 และ 2564-66)

“บริษัทมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินที่ดำเนินการทั้งหมด จำนวน 220 เมกะวัตต์ มาใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทน 100% ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568 ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทได้นำขยะชุมชนมาทำการคัดแยกเป็นเชื้อเพลิงทดแทน แทนการนำขยะชุมชนไปฝังกลบ ได้เป็นจำนวนกว่า 2.73  ล้านตัน ทำให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการฝังกลบสู่บรรยากาศได้ จำนวนสูงถึง 6.34 ล้านตัน CO2  เทียบเท่า นอกเหนือจากใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงขยะแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม”

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เก้าในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL รับรางวัลเกียรติยศ 3G Excellence Award in CSR Activities 2023 และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ TPIPP รับรางวัลเกียรติยศ 3G Environmental Responsibility Award 2023 จากเวทีระดับโลก Global Good Governance Awards  (3G Awards) 2023  จัดขึ้นโดย บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน Cambridge IFA International Financial Advisory ในสหราชอาณาจักร  จุดมุ่งหมายเพื่อยกย่ององค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพ ความสม่ำเสมอ ความมั่นคง และความชัดเจนของแผนและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ทีพีไอโพลีน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABILIY) เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (ESG) ด้วยการเชื่อมโยงการดำเนินการทั้งสามส่วน อันได้แก่เศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy ) เศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy) และเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy ) ร่วมกัน เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy    ( BCG ) มาใช้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุุณค่า โดยการนำเชื้อเพลิงขยะมาใช้แทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์และมุ่งที่จะดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทดแทนการใช้ถ่านหิน 100 % เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจการผลิตสีเขียวสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กลุ่มทีพีไอโพลีนตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 39% จากปี2563 ภายในปี 2573  และก้าวเข้าสู่ NET ZERO ภายในปี พ.ศ. 2586  โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 100% เป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่ผลิตจากขยะชุมชน (Municipal solid waste – MSW) ที่จะนำไปฝังกลบหรือเชื้อเพลิงทดแทนอื่น แทนการใช้เชื้อเพลิง ฟอสซิล และถ่านหิน ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัท และในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นการผลิตที่ลดปริมาณคาร์บอนให้มากที่สุด (Low carbon production) เพื่อลดปัญหาโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5

ในปี 2565 TPIPL ก้าวเข้าสู่การรีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มสังคมยุคใหม่ด้วยการปรับภาพลักษณ์องค์กรให้มีความทันสมัย และมีชีวิตชีวา เป็น ‘TPI’ ซึ่งหมายถึง Technology, Products และ Innovation โดยมุ่งเน้นให้สังคมได้รับประโยชน์จากแนวความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม    ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ แบบที่ TPI Group ยึดถือในการดำเนินธุรกิจตามหลัก “สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล” (ESG) ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ PPA) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority หรือ PEA) สำหรับการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ที่ทางบริษัทฯชนะการประมูลเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา กำลังการผลิตอยู่ที่  7.92 เมกะวัตต์ คาดเริ่มดำเนินการในปี 2567 เป็นเวลา 20 ปี

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ประกาศว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ Power Purchase Agreement(PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ Provincial Electricity Authority(PEA) ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เพื่อซื้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชนจากจังหวัดสงขลา  โดยก่อนหน้านี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.)ได้ประกาศให้บริษัทฯเป็นผู้ชนะในการประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในเดือน มีนาคม 2564 และบริษัทฯได้เซ็นสัญญาสัมปทานขยะกับทาง อบจ. สงขลาในเดือนกันยายน 2564 ไปแล้ว โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นแบบ non-firm กำลังการผลิตอยู่ที่ 7.92 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี     

 

ทางด้าน นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP กล่าวว่าปัจจุบันบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาฝั่งวัตถุดิบซึ่งก็คือสัมปทานขยะ และฝั่งผลิตภัณฑ์ซึ่งก็คือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าถือว่าโครงการไม่มีความเสี่ยงด้านซื้อขายแล้ว ปัจจุบันหอพักพนักงานและสำนักงานก็ใกล้จะสามารถเปิดใช้งานได้ ในขณะเดียวกันกำลังจะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นาน น่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2567 โดยการเริ่มผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านี้จะช่วยให้บริษัทฯมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และช่วยกำจัดขยะชุมชนในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Net Zero Greenhouse Gas Emission ของกลุ่มบริษัท ทีพีไอ โพลีน โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะช่วยกำจัดขยะได้ถึง 400-700 ตันต่อวัน

 

“โรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เป็นโครงการที่ได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอและไม่มีความผันผวน ส่งผลให้การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ดีขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยกำจัดขยะในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ทีพีไอ โพลีน คือการมุ่งสู่การลดการปล่อยคาร์บอน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลา และของโลก ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability) ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วยธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ Environmental Social Governance (ESG)

 

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดร.ปรกฤษฎ์  เลี่ยวไพรัตน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP  รับรางวัล 'Most Innovative Green Practices Towards ESG – Waste Management' จากงาน International Finance Awards 2022 จัดโดย International Finance Magazine (IFM) นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้บริษัทหรือบุคคลที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ        โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความโปร่งใสซึ่งได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดี โดยทาง IFM ได้ตัดสินมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับ TPIPP  ที่เป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชน (Municipal Solid Waste-MSW) รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นโรงกำจัดขยะที่มีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักการ ESG ที่ดีที่สุดประจำปี พร้อมยึดมั่นและให้ความสำคัญในกระบวนการทำงานเพื่อสร้างการเติบโตด้วยแนวปฏิบัติสีเขียว

ปัจจุบัน TPIPP ยังคงเป็นโรงไฟฟ้าและโรงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และเป็นแห่งเดียวในโลกที่มีนโยบาย ของเสียเป็นศูนย์ อีกทั้งยังเริ่มเปิดตัวโครงการของบริษัทฯ ด้วย ประการแรก เพื่อเปลี่ยนโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 220 เมกะวัตต์ให้เดินเครื่องโดยใช้ขยะ และประการที่สอง เพื่อสนับสนุนการแปลงเปลี่ยนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL เพื่อดำเนินการเครื่องเตาเผาปูนซีเมนต์ด้วยเชื้อเพลิงทางเลือก (AF) แทนถ่านหิน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการเหล่านี้แล้ว ภายในปี 2569 การผลิตพลังงานทั้งหมดจะเป็นพลังงานหมุนเวียน 100% และจากนั้น การดำเนินงานของ TPIPP จะกำจัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากกว่า 19.5 ล้านตัน และต่ำกว่าระดับ ความเป็นกลางทางคาร์บอนถึง 12.6 ล้านตัน คาร์บอนเครดิตของบริษัทฯ จะชดเชยปริมาณคาร์บอนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โดยทั้งกลุ่มจะบรรลุถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์(carbon-neutral) ภายในปี 2567 ด้วยกำหนดการนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นโรงปูนรายแรกของโลกที่สามารถเป็น carbon-neutral ได้ และทางกลุ่มบริษัทฯ จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำประเทศในการก้าวเข้าสู่สังคมไร้คาร์บอน หรือ Net Zero Emissionsต่อไป

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น