คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท มีจำนวน  11 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ

ตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม

1.       นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

ประธานกรรมการ

1/1

2.       นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

1/1

3.       นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

1/1

4.       ดร.ปรกฤษฎ์ เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

1/1

5.       นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์

กรรมการ

1/1

6.       นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย

กรรมการ

1/1

7.       นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม

กรรมการ

1/1

8.       นายกำจร ไพโรจน์ศักดิ์

กรรมการ

1/1

9.       นายนิติพงษ์ สุจริตพงษ์

กรรมการ

1/1

10.    นางสาวกุสุมา จันทโรธร

กรรมการ

1/1

11.    นางโสมพันธ์ แก้วสุวรรณ

เลขานุการ

1/1

 

  ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

  1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา อนุมัติ
  2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ รับทราบ
  3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัท มี ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
  4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
  5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
  6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
  8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
  9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  10. ประเมินความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ