โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

สืบเนื่องจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ที่เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆในภูมิภาค อาเซียน+6 ซึ่งรวมกันแล้วมีประชากรเกินครึ่งของโลก ประเทศไทยเปรียบเสมือนประตูสู่ดินแดนที่มีการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในโลก

พันธะสัญญาต่อชุมชน


  • ไม่มีโรงงาน ปิโตรเคมี และ โรงกลั่นน้ำมัน ในโครงการ
  • ทุกโครงการที่ก่อสร้างจะต้องมีการทำ EIA หรือ EHIA ตามกฎหมาย
  • มีการจ้างงานพนักงานและบริษัท ผู้รับเหมาย่อยจากพื้นที่เป็นหลัก
  • บริษัท หรือ กิจการ ที่อยู่ในพื้นที่ จะต้องจดทะเบียนภาษี VAT  ให้กับ ท้องถิ่น
  • ต้องมีการจัดตั้งกองทุนต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
  • เป็นส่วนร่วมในชุมชนและร่วมกันพัฒนา อย่างยั่งยืน
Image

โครงการสวนอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

บริษัทฯ ยืนหยัดที่จะพัฒนาสวนอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่ตั้งอยู่ใน อ.จะนะ แห่งนี้ให้เป็นสวนอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง ด้วยการสร้างอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเพื่ออนาคต อาทิเช่น โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) โรงงานผลิตส่วนประกอบกังหันลม รวมไปถึง โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ครบวงจร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคเอเชียและของโลก  พร้อมด้วยครื่องมือที่ทันสมัย นอกจากนั้นบริษัทฯยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และต่อยอดผลผลิตของชาวประมงและเกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่ ยางพารา และ น้ำมันปาล์ม โดยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตนั้นๆ ด้วยการสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตเป็นกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป ซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น ทางบริษัทฯคาดว่าโครงการสวนอุตสาหกรรมนี้จะสร้างงานประมาณ 100,000 ตำแหน่ง

Image

โครงการท่าเรือน้ำลึกและศูนย์กระจายสินค้า

เนื่องจากโครงการฯ มีภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ติดทะเลที่มีระดับความลึกไม่มาก ทั้งยังอยู่ติดกับจังหวัดอื่นๆในชายแดนภาคใต้ รวมถึงระยะทางไม่ได้ห่างจากหัวเมืองใหญ่อย่าง หาดใหญ่ มากนัก ทำให้พื้นที่นี้มีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าเพื่อส่งออกไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งการรับส่งสินค้าสามารถทำได้ทั้งทางบก และทางน้ำ ยิ่งไปกว่านั้นความต้องการท่าเรือเพื่อการรับส่งสินค้ามีมากขึ้นเกินกว่าท่าเรือเดิมจะสามารถรับไหว ประมาณ 4 เท่า ทางบริษัทฯจึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างท่าเรือน้ำลึกอีกแห่งเพื่อแบ่งเบาภาระของท่าเรือเดิม ส่งผลให้สินค้าส่งออกไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องขนส่งโดยรถบรรทุกเพื่อไปใช้ท่าเรือในภูมิภาคอื่น หรือแม้กระทั่งท่าเรือของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้มากมาย

Image

โครงการศูนย์รวมพลังงานไฟฟ้า

ปัจจุบันภาคใต้เป็นพื้นที่เดียวในประเทศไทย (ไม่รวมเขตกรุงเทพและปริมณฑล) ที่มีความต้องการไฟฟ้ามากกว่าความสามารถในการผลิต ทำให้ต้องรับซื้อไฟฟ้ามาจากภาคอื่นและจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นภาคใต้เองยังคงมีความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนไฟฟ้า หากเกิดปัญหาเรื่องระบบส่งไฟฟ้า  ภาคใต้จะมีปริมาณไฟฟ้าไม่พอใช้ และอาจส่งผลให้ไฟฟ้าดับทั้งพื้นที่ จนอาจทำให้เกิดปัญหาอันใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของภาคใต้และของประเทศได้ ปัญหาดังกล่าว ยังไม่รวมกับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งหากมีการชาร์จไฟของแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมกันจะสร้างความต้องการไฟฟ้าอย่างมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะรับไหว เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตไฟฟ้า จึงมีความมุ่งมั่นจะจัดตั้งศูนย์กลางการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด (Clean energy) ซึ่งจะประกอบไปด้วย พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลและวัสดุเหลือใช้ รวมไปถึงก๊าซธรรมชาติ

Image

โครงการสมาร์ทซิตี้

เนื่องจากการเติบโตของสวนอุตสาหกรรม ทำให้ความต้องการด้านที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  ทางบริษัทฯจึงแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการประมาณ 500 ไร่ ในการสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแหล่งที่พักอาศัย (Smart city) หรือ “เมืองอัจฉริยะ”  เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่พักอาศัย โดยในพื้นที่จะประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็น  การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 5G เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว การใช้เทคโนโลยี AI และ AR เพื่อการบริหารจัดการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และต้นทุนต่ำ นอกเหนือจากนั้นยังมี ศูนย์อำนวยความสะดวกอัจฉริยะแบบครบวงจร อาทิ ศูนย์ติดต่อราชการแบบ One-Stop Service ศูนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร สถาบันการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา รวมไปถึง สถาบันการเงินทุกรูปแบบ คล้ายคลึงกับฮ่องกง หรือสิงคโปร์ สิ่งที่ตามมา คาดว่าจะเกิดการจ้างงานประมาณกว่า100,000-500,000 ตำแหน่ง ให้กับคนท้องถิ่น หรือคนในประเทศไม่ว่าจะเป็น กลุ่มนักศึกษา, เด็กจบใหม่, นายช่างเทคนิค,วิศวกร, หรือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน, กฎหมายภาษี,นักบริหารการเงินการธนาคาร, ธุรกิจอุตสาหกรรม,นักวิศวกรโยธาเหมืองแร่, เครื่องกลอุตสาหการ,ไฟฟ้าเคมีอิเล็กทรอนิกส์, เกษตรไบโอเทค,และกลุ่มที่ชำนาญการในคอมพิวเตอร์ และ AI artificial intelligenceอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการสร้างซ่อมหุ่นยนต์ และการบริการต่างๆที่ทันสมัย รวมถึงการแพทย์การพยาบาลล้วนเป็นบุคลากรที่จำเป็นสำหรับโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตเป็นอย่างมากซึ่งทักษะความสามารถเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างการเติบโตให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น