ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาบริหารจัดการของเสีย และขยะมูลฝอย โดยแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลให้มากที่สุด และนำผลพลอยได้จากขยะมาใช้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่มีภาระการกำจัดส่วนที่เหลือนอกโรงงาน

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ทีพีไอ โพลีน เปิดให้บริการทั้งหมด 12 สาขา

ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

แผน Zero Waste คือ จะต้องบริหารจัดการขยะเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องไม่ให้เหลือเศษใดๆที่จะเป็นภาระในการนำไปกำจัดนอกโรงงาน


นายประชัย เลียวไพรัตน์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีปณิธานในการบริหารจัดการบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การจัดทำโครงการบรรษัทภิบาล การประกาศใช้กฎบัตรบรรษัทภิบาล

การรณรงค์ส่งเสริมหลักการบรรษัทภิบาล รวมทั้งการส่งเสริมรณรงค์การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

จึงได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ยึดในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม และตระหนักในชื่อเสียงและเกียรติคุณของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง และสั่งสมชื่อเสียงมายาวนาน

ติดต่อเรา