ข้อมูลหุ้นกู้

 

สัญลักษณ์

ชื่อตราสาร

มูลค่าที่ตราไว้รวม

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย ต่อปี

วันออกตราสาร

วันไถ่ถอนตราสาร

อายุ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้และ

ตัวแทนชำระเงิน

TPIPP247A

หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

4,000

3.90 %

19 ส.ค. 63

19 ก.ค. 67

3  ปี 11 เดือน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

จำกัด (มหาชน)

TPIPP262A

หุ้นกู้  บริษัท ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

4,523.6

3.55%

12 พ.ย. 64

12 ก.พ.69

4 ปี 3 เดือน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน)

TPIPP278A

หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

4,695

4.10 %

11 ส.ค. 65

11 ส.ค. 70

5  ปี

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

จำกัด (มหาชน)

TPIPP267A

หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

3,000

4.15 %

18 ม.ค. 66

11 ก.ค. 69

3  ปี  6 เดือน

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน)

TPIPP281A

หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

3,000

4.60 %

18 ม.ค. 66

18 ม.ค. 71

5  ปี

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน)

TPIPP288A

หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

3,000

4.10 %

13 พ.ย. 66

18 ส.ค. 71

4  ปี 9 เดือน

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน)

TPIPP291A

หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572

4,000

4.00 %

5 เม.ย. 67

5 ม.ค. 72

4  ปี 9 เดือน

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน)