การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)

บริษัท และ บมจ. ทีพีไอโพลีน  หรือกลุ่มทีพีไอโพลีนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรภายใต้การเติบโตของประชากรโลก ขณะที่แหล่งทรัพยากรมีจำกัด และการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา  อาทิ ปัญหาขยะจากการบริโภค ปัญหาการขาดแหล่งทรัพยากรในการผลิต โดยเฉพาะทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป เป็นต้น รวมถึงการใช้พลังงานที่พึ่งพาแหล่งเชื้อเพลิงจากฟอสซิลอันมีส่วนสำคัญต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันมีผลกระทบไปสู่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งสร้างความท้าทายสำคัญแก่โลก ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตภายภาคหน้าอย่างมีนัยสำคัญ และหลีกเลี่ยงมิได้

“เรากำลังใช้ทรัพยากรธรรมชาติของรุ่นลูกหลาน” ประโยคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกลับมาตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว รวมถึงความร่วมมือการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน กลุ่มทีพีไอ โพลีน จึงได้มุ่งมั่นในการเข้ามามีบทบาทแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้กับโลกของเราภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยดำเนินการตั้งแต่การวางแผนวิจัยพัฒนา กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ไปยังผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้พลังงานเชื้อเพลิงหมุนเวียน การจัดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของที่เหลือจากกระบวนการผลิต และการจัดการของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและความยั่งยืน ในห่วงโซ่อุปทาน กับภาคธุรกิจ สังคม ชุมชน

แนวบริหารจัดการ

                กลุ่มทีพีไอโพลีน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABILIY) เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี (ESG) ด้วยการเชื่อมโยงการดำเนินการทั้งสามส่วน อันได้แก่เศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy ) เศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy) และเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy ) ร่วมกัน เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy ( BCG ) มาใช้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุุณค่า โดยการนำเชื้อเพลิงขยะมาใช้ทดแทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์และไฟฟ้า โดยมุ่งที่จะดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ทดแทนการใช้ถ่านหิน 100 % เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมสีเขียวที่สะอาด ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

กลุ่มทีพีไอโพลีน ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง BCG และ ESG   

                                                 

 

“กลุ่มทีพีไอโพลีน ให้ความสำคัญในนโยบายความยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง BCG และ ESG รวมถึงแคมเปญความเป็นกลางทางคาร์บอน รักษ์โลก และ ZERO WASTE ในกระบวนการผลิตของกลุ่ม โดยการส่งเสริมสนับสนุนใช้ปูนซิเมนต์ไฮดรอลิก ทดแทนปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ เนื่องจากการผลิตปูนซิเมนต์ไฮดรอลิกใช้สัดส่วนปูนเม็ดน้อยกว่า จึงทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า ดังนั้น เมื่อนำปูนซิเมนต์ไฮดรอลิกมาเป็นวัตถุดิบสำหรับงานก่อสร้างอาคารเขียวตามมาตราฐาน  LEED และ TREES จึงช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อน  นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป กลุ่มทีพีไอโพลีน มีนโยบายผลิตสินค้าที่มีการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้ออกแบบเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products) ซึ่งประกอบด้วยได้แก่ ปูนเม็ด (Green Clinker) ปูนซิเมนต์ (Green Cement) ไฟเบอร์ซิเมนต์ (Green Fiber Cement) และกระเบื้องหลังคาคอนกรีต (Green CRT) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมุ่งใช้วัตถุดิบทดแทน เชื้อเพลิงทดแทน และไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน” ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กลุ่มทีพีไอโพลีนได้ดำเนินการในทุก ๆ ขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การจัดหาทรัพยากร วัตถุดิบในการผลิตและพลังงานโดยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า หมุนเวียนกลับมาใช้ให้มากที่สุด การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งการใช้ทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อม การผลิต และผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างโลกสีเขียว โดยครอบคลุมไปถึงการขาย การขนส่ง และการบริการ