ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการในการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ

 

ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการในการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติและแก้ไขแผนงาน  งบประมาณประจำปี แผนการลงทุน ค่าใช้จ่ายการลงทุนรายครั้ง รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติการลงทุนจากงบลงทุนที่อนุมัติแล้ว การขอค่าใช้จ่าย การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงแผนการตลาด และงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำปีตามงบประมาณที่อนุมัติแล้วได้โดยไม่จำกัดวงเงิน รวมถึงกำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจการอนุมัติโฆษณา การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาดทั้งที่ตามแผนงานและที่ไม่อยู่ในแผนงาน

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติแผนการลงทุนไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อโครงการ มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการลงทุนรายครั้งที่เป็นรายจ่ายที่เกินงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของงบที่ได้รับอนุมัติแล้ว และมีอำนาจอนุมัติการขอค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง รวมถึงมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่หากเป็นกรณีค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนที่เกินกว่า 100 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้เป็นอำนาจของคณะจัดการ และหากเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการ ในขณะที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติการขอค่าใช้จ่ายไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดอำนาจอนุมัติต่างๆ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงิน อาทิเช่น คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังนี้ (ก) การเปิด-ปิดบัญชีธนาคาร (ข) การขอวงเงินกู้หรือการขอเพิ่มวงเงินกับธนาคารได้โดยไม่จำกัดวงเงิน

สำหรับการเข้าทำธุรกรรมเพื่อซื้อทรัพย์สินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว การคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับเหมาช่วงและการอนุมัติใบสั่งซื้อนั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าวได้โดยไม่จำกัดวงเงิน แต่หากธุกรรมการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับเหมาช่วงที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อใบสั่งซื้อ และการอนุมัติใบสั่งซื้อไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อครั้ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่จะมีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น