นโยบายภาษี

นโยบายภาษี

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฏหมายภาษี และการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับภาษี โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเป็นผู้เสียภาษี และการชำระภาษีที่ถูกต้องเหมาะสม เน้นการแสดงถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการขับเคลื่อน ให้การดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง และสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

Tax Policy - Download