การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

 

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่  28 ธันวาคม 2566

 

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566 (หุ้น)

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่  28 ธันวาคม 2566 (หุ้น)

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง ระหว่างปี 2566 หุ้น)

1. นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์

         6,019,906

         6,019,906

-

2. นายประทีป  เลี่ยวไพรัตน์

282,075

282,075

-

3. ดร.ประมวล  เลี่ยวไพรัตน์

            4,993,408

           4,993,408

-

4. นายประหยัด  เลี่ยวไพรัตน์

           5,352,708

           5,352,708

-

5. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์*

*

*

*

6. นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์

           3,853,192

           3,853,192

-

7. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์

           5,325,591

           5,325,591

-

8. นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์

           1,870,399

           1,870,399

-

9. นางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์

             250,571

             250,571

-

10. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

               50,265

               50,265

-

11. นายมนู เลียวไพโรจน์

-

-

-

12. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

                    179

                    179

-

13.  นายอร่าม เสนามนตรี

-

-

-

14. ดร.อภิชัย จันทรเสน**

-

-

-

15. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

                    171

                    171

-

16. นายวันชัย มโนสุทธิ

           500,000

           500,000

-

17. ดร.ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์

             537,314

             537,314

-

18. นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม

750,000

750,000

-

19. นายสมเกียรติ ธีรตกุลพิศาล

-

-

-

20. นางสาวกรุณา เพิ่มศิริพันธุ์

-

-

-

21. นางสาววีรวรรณ ลาภไชยวุฒิ

-

-

-

 

หมายเหตุ:  *   นับรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงหุ้นของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ตามมาตรา 258 พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

                **    ดร.อภิชัย จันทรเสน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล ของบริษัท ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2566  ที่ผ่านมา

 

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น