เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG 100 ปี 2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์

TPIPP ได้รับ CG Score ในระดับดีมาก (Very Good)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565  บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2565  ในระดับ ดีมาก (Very Good) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Asias Most Influential Companies

รางวัล Asia’s Most Influential Companies หรือ บริษัทที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในเอเซีย ประจำปี 2021 จากองค์กร Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรและบุคคลในทวีปเอเซียที่เป็นแบบอย่างในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จัดโดย MORS Group ซึ่งเป็นองค์กรด้านสื่อจากประเทศมาเลเซีย

TPIPP ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในหุ้นยั่งยืน THSI

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565  บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ESG ระดับ Gold

ได้รับการประเมินผลงานด้าน ESG ในปี 2563 ในระดับ  Gold  โดยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยใช้ตัววัด ESG จากWFE ESG Metrics จำนวน 30 ตัวชี้วัด ของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Fed  eration of Exchanges) จากสถาบันไทยพัฒน์

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น