การจ่ายเงินปันผล

 

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น

 

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท  ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564  ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร สำหรับผลการดำเนินงานจนถึงงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,008 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 10 กันยายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 กันยายน 2564 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไรซึ่งสรุปได้ ดังนี้

 

  1. เงินปันผล จำนวน 0.04 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรา

      ร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

  1. เงินปันผล จำนวน 0.08 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้รับเงินปันผลประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

 

                                                                                                                                                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                                                                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                               ( นางอรพิน  เลี่ยวไพรัตน์ )

                                                                                                                                                    รองประธานกรรมการ

 

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
27/08/64 10/09/64 22/09/64 เงินปันผล 0.12 บาท งวด 6 เดือน ปันผลจากกำไรสะสม
23/11/61 7/12/61 21/12/61 เงินปันผล 0.10 บาท ถึง Q3/61 ปันผลจากกำไรสะสม
04/09/61 18/09/61 04/10/61 เงินปันผล 0.10 บาท ถึง Q2/61 ปันผลจากกำไรสะสม
31/05/61 14/06/61 28/06/61 เงินปันผล 0.10 บาท ถึง Q1/61 ปันผลจากกำไรสะสม
19/04/61 12/03/61 10/05/61 เงินปันผล 0.04 บาท ถึง Q4/60 ปันผลจากกำไรสะสม
30/11/60 12/12/60 27/12/60 เงินปันผล 0.06 บาท ถึง Q3/60 ปันผลจากกำไรสะสม
31/08/60 12/09/60 22/09/60 เงินปันผล 0.10 บาท ถึง Q2/60 ปันผลจากกำไรสะสม
08/05/60 19/05/60 02/06/60 เงินปันผล 0.10 บาท ถึง Q1/60 ปันผลจากกำไรสะสม
นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น