การจ่ายเงินปันผล

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/ หุ้น)

0.435

0.335

0.499

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/ หุ้น)

0.24*

0.24

0.25

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

1.00

1.00

1.00

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

55.17

71.64

50.10

 

หมายเหตุ   *      เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี  2566 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท/หุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท/หุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567  ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน

 

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น