นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดร.ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน  เป็นตัวแทน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP รับรางวัลในสาขา Best Product Innovations for Sustainable Development หรือ บริษัทที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากงาน The Global Economics Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Global Economics นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของสหราชอาณาจักร

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (Municipal Solid Waste-MSW) รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นโรงกำจัดขยะชุมชนใหญ่ที่สุดของประเทศ ไทย และเป็นโรงกำจัดขยะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) โดยเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม บนพื้นฐานการดูแลกำกับกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance: ESG)  ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล   ภายในปี 2569 การผลิตพลังงานทั้งหมดจะเป็นพลังงานหมุนเวียน 100% และจากนั้น การดำเนินงานของ TPIPP จะกำจัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากกว่า 19.5 ล้านตัน และต่ำกว่าระดับ ความเป็นกลางทางคาร์บอนถึง 12.6 ล้านตัน คาร์บอนเครดิตของบริษัทฯ จะชดเชยปริมาณคาร์บอนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้ทั้งกลุ่มบรรลุถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีนั้น กำหนดการนี้ก้าวไกลกว่าคู่แข่งในระดับท้องถิ่น  และทางบริษัทฯ จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่อไปเพื่อนำประเทศในการก้าวเข้าสู่สังคมไร้คาร์บอน หรือ Net Zero Emissions

 

ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย specialty polymers business  และ ดร.นิธิพงษ์ วิกิตเศรษฐ รองผู้จัดการใหญ่  ฝ่ายวางแผน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ได้รับรางวัล Most Socially Responsible Conglomerate (กลุ่มบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุด) จากงาน The Global Economics Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Global Economics นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของสหราชอาณาจักร

บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)  มุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการ โดยในส่วนของสิ่งแวดล้อมได้เชื่อมโยงการดำเนินการทั้งสามส่วน เศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy ) เศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy) และเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy ) ร่วมกัน เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy ( BCG ) มาใช้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุุณค่า เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขายและการขนส่ง การใช้งาน และการนำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) โดยให้ความสำคัญกับทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม บนพื้นฐานการดูแลกำกับกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance: ESG)  ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดี สังคม และการลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และลดผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจากภัยธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืนต่อไป

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ รับ 3 รางวัลจากนิตยสาร AsiaOne เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นิตยสาร AsiaOne ได้จัดงานมอบรางวัล ASIA’S GREATEST BRANDS & LEADERS 2022-23 ขึ้น ณ อาคาร หอการค้า อินเดีย-ไทย เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยครั้งนี้ กลุ่ม ทีพีไอโพลีน ได้รับถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล ASIA’S GREATEST CEO 2022-23  มอบให้แก่ คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ  บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางนิตยสารได้เล็งเห็นถึงภาวะผู้นำที่แข็งแกร่ง ช่วยส่งเสริมภาคเศรษฐกิจในประเทศไทย และการมีส่วนร่วมในระดับจุลภาคของประเทศไทยรวมไปถึงระดับมหภาคของเอเชีย

 

และรางวัล ASIA’S GREATEST BRANDS 2022-23 ซึ่งมอบให้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณสุรภา นาควัชระผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายขาย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัลดังกล่าว นิตยสาร Asiaone ถือเป็นนิตยสารชั้นนำของเอเชีย บริหารงานภายใต้ URS Media Consulting International ซึ่งเป็นสื่อสากล  ชั้นนำระดับนานาชาติ มุ่งเน้นนำเสนอข่าวสารด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และไลฟ์สไตล์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ และแอพมือถือ จึงมีกลุ่มผู้อ่าน ที่สามารถเข้าถึงได้ จากหลากหลายประเทศทั่วโลก 

 

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณ จากสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น5 หอศิลปกรุงเทพฯ โดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2565   ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด โดยมี คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ และดร.ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายโรงงาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน ขึ้นรับรางวัลจาก คุณวรณัฐ เพียรธนนม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ โดยรางวัลนี้พิจารณาจากการประเมินข้อมูลการดำเนินงาน ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TTW ที่นำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) สามารถสะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

 

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยึดถือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG ด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม พร้อมตระหนักดีว่าการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส จะช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 

TPIPL รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2565 (สถาบันไทยพัฒน์)

TPIPP รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2565 (สถาบันไทยพัฒน์)

1. New Normal is Now /คุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ และ ดร.ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์ ลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐาน ในรายการ "Newsroom ห้องข่าวเศรษฐกิจ" วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 11.15-12.20 น. ทางช่อง 22

 2. MONEY TALK Special -TPIPP โรงไฟฟ้าขยะ กำไรดี พีอีต่ำ –วันที่ 11 กันยายน 2563

 

3. Money Talk Special -จับตา TPIPP กับการเติบโตในระยะยาว โครงการ Southern Seaboard – วันที่ 9 ตุลาคม 2563

 

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น