การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี 2562

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

7. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5.ข้อบังคับของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ส่วนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ข้อ
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
1.หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
 

Joomla Template by ThemeXpert

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น