ข้อมูลพื้นฐาน


ชื่อบริษัทภาษาไทย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ

TPI Polene Power Public Company Limited

ชื่อย่อ

TPIPP

เลขทะเบียนบริษัท

0107559000184

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นผลิตไฟฟ้าจากขยะและพลังงานความร้อนทิ้ง และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่า

8,400,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 8,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วันสิ้นสุดปีบัญชี

31 ธันวาคมของทุกปี

 

สำนักงานใหญ่

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานครฯ 10120

โทรศัพท์

+66 (0) 2213-1039-49, 285-5090-9

โทรสาร

+66 (0) 2213-1035, 213-1038

เว็บไซต์

http://www.tpipolenepower.co.th

โรงงานโรงไฟฟ้า และ
โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF

299 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทรศัพท์

+66 0-3635-8999 

โทรสาร

+66 0-3635-8910-12

 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์

+66 (0) 2213-1039 ต่อ 12985 และ 12988

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

+66 (0) 2009-9000, Call Center +66 (0) 2009-9999

โทรสาร

+66 (0) 2009-9991

 

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ตั้ง

1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

+66 (0) 2677-2000

โทรสาร

+66 (0) 2677-2222

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น