ประวัติความเป็นมาของบริษัท

มกราคม

 • ติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำซึ่งสามารถใช้เชื้อเพลิง RDF เพิ่มอีก 1 เครื่อง ที่โรงไฟฟ้า WH-40MW แล้วเสร็จ โดยนำหม้อผลิตไอน้ำดังกล่าวมาใช้งานร่วมกับหม้อผลิตไอน้ำเดิม เพื่อเพิ่มปริมาณไอน้ำและรักษาระดับอัตราการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้า ในกรณีที่ปริมาณไอน้ำจากหม้อผลิตไอน้ำซึ่งใช้พลังความร้อนทิ้งลดลงอันสืบเนื่องมาจากการหยุดการดำเนินงานของโรงปูนซีเมนต์ของบมจ. ทีพีไอ โพลีน
 • เข้าทำสัญญาว่าจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบการนำความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ที่โรงไฟฟ้า WH-30MW ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณความร้อนทิ้งในรูปของก๊าซร้อนที่ได้รับจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน และจะทำให้โรงไฟฟ้า WH-30MW มีอัตราการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้าดีขึ้น โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560
 • บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งมีมติขยายระยะเวลาลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ กับ กฟผ. ออกไปสำหรับโรงไฟฟ้า RDF-100MW โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายในวันที่ 7 กันยายน 2560 และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กฟผ. ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่อรับทราบมติดังกล่าวของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในวันที่ 7 กันยายน 2560

มีนาคม

 • บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 2,500 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 17,500 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 22 – 29 มีนาคม 2560

เมษายน

 • หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 5 เมษายน 2560
 • บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท TPI Polene Power Investment Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศกัมพูชาด้วยทุนจดทะเบียน 125,000 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 และมีผู้ร่วมทุนฝ่ายกัมพูชาถือหุ้นร้อยละ 51 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา
 • บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาด 40 เมกะวัตต์ (TG 7) ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

พฤษภาคม

 • บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

กรกฎาคม

 • บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขนาด 70 เมกะวัตต์ (TG 6) ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นบริษัท TPI Polene Power Investment Company Limited (“TPIPPI”) จากผู้ร่วมทุนฝ่ายกัมพูชาจำนวน 510 หุ้น หรือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TPIPPI ภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มดังกล่าว ได้ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นเป็นจำนวน 1,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TPIPPI

สิงหาคม

 • บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ประเภทสัญญา Non-Firm ปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามสัญญา 90 เมกะวัตต์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยมีวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560
 • บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

กันยายน

 • บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EHIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาด 150 เมกะวัตต์ (TG 8) ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ธันวาคม

 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF 70MW ดำเนินการทดสอบการเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ คาดว่าจะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ บมจ ทีพีไอ โพลีน ได้ในไตรมาส 1 ปี 2561
 • บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานจนถึงไตรมาส 3 ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท

มกราคม

 
 • จำหน่ายหุ้นที่เหลือใน บมจ. ทีพีไอ โพลีน ที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 163,540 หุ้น เพื่อขจัดการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. ทีพีไอ โพลีน
 • เข้าทำสัญญาว่าจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF 70MW
 • เริ่มดำเนินการเพื่อขยายกำลังการผลิตเชื้อเพลิง RDF จากเดิมมีกำลังการผลิต 2,000 ตันต่อวันเป็น 3,000 ตันต่อวัน
 • โรงไฟฟ้า WH-30MW เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์และเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน

กุมภาพันธ์

เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560

กันยายน

เข้าทำสัญญาว่าจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง สำหรับการติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำซึ่งใช้เชื้อเพลิง RDF เพิ่มเติม จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้เป็นหม้อผลิตไอน้ำสำรองสำหรับโรงไฟฟ้า RDF-60MW และโรงไฟฟ้า RDF-70MW ในกรณีที่มีการหยุดซ่อมบำรุงหม้อผลิตไอน้ำของโรงไฟฟ้าทั้งสองโรงดังกล่าว รวมถึงใช้หม้อผลิตไอน้ำสำรองข้างต้นในการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า โดยคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561

ธันวาคม

ติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำซึ่งใช้เชื้อเพลิง RDF เพิ่มอีก 1 เครื่อง ที่โรงไฟฟ้า RDF-20MW แล้วเสร็จ โดยนำหม้อผลิตไอน้ำดังกล่าวมาใช้งานร่วมกับหม้อผลิตไอน้ำเดิม เพื่อเพิ่มปริมาณไอน้ำและรักษาระดับอัตราการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้า ในกรณีที่ปริมาณไอน้ำลดลงอันสืบเนื่องมาจากการหยุดการดำเนินงานของโรงปูนซีเมนต์ของบมจ. ทีพีไอ โพลีน หรือการหยุดบำรุงรักษาหม้อผลิตไอน้ำซึ่งใช้เชื้อเพลิง RDF ตามกำหนดเวลา

มกราคม

 
 • โรงไฟฟ้า RDF-20MW เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. โดยบริษัทฯ โอนหน่วยผลิตไฟฟ้า 1 หน่วยจากโรงไฟฟ้า WH-40MW ที่เดิมมีจำนวนหน่วยผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3 หน่วยไปยังโรงไฟฟ้า RDF-20MW ด้วยเหตุนี้ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า WH-40MW จึงลดลงจากเดิม 60 เมกะวัตต์ เหลือ 40 เมกะวัตต์
 • เข้าทำสัญญาว่าจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า RDF-70MW

กรกฎาคม

เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า RDF-70MW

สิงหาคม

 
 • โรงไฟฟ้า RDF-60MW เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์และเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.
 • เข้าทำสัญญาว่าจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW

กันยายน

ดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการจำหน่ายทรัพย์สินและหุ้นในบริษัทที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ธันวาคม

 • จำหน่ายทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์ และภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัมปทานปิโตรเลียม
 • จำหน่ายหุ้นใน บมจ. ทีพีไอ โพลีน ที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อขจัดการถือหุ้นไขว้ ระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. ทีพีไอ โพลีน

พฤศจิกายน

 • เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 18 เมกะวัตต์ ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า RDF-20MW ให้แก่ กฟผ.
 • ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ให้จำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 90 เมกะวัตต์ ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า RDF-100MW ให้แก่ กฟผ.

พฤศจิกายน

เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 55 เมกะวัตต์ ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า RDF-60MW ให้แก่ กฟผ.

เริ่มดำเนินงานสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF

มกราคม

ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยมีการให้บริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเดิมของบริษัทฯ จำนวน 1 แห่ง

มิถุนายน

เริ่มดำเนินการโรงไฟฟ้า WH-40MW และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวเดิมประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจำนวน 2 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งหน่วยละ 20 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 40 เมกะวัตต์

สิงหาคม

ขยายกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า WH-40MW โดยติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 20 เมกะวัตต์จากกำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ เพิ่มเป็น 60 เมกะวัตต์

ธันวาคม

 • เพิ่มการให้บริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเดิมของบริษัทฯ จำนวน 2 แห่ง
 • เริ่มก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 1 แห่ง

มิถุนายน

ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเข้าซื้อสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 11 แห่งจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม

เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้า WH-40MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า WH-40MW ให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน

มิถุนายน

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการพลังงานและสาธารณูปโภคเป็นหลัก

พฤศจิกายน

บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มเลี่ยวไพรัตน์ ภายใต้ชื่อ บริษัท ทีพีไอ ไนลอน จำกัด

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น