ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibilities : CSR )

นโยบายภาพรวมการดำเนินงานด้านสังคม

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยให้ความสำคัญการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการดูแล และรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย การสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพี่อตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชนรอบข้าง เพี่อมุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1      การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจตามแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นด้านนิติธรรม โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่ บุคลากร ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์

ประเทศไทยใสสะอาด ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดี เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

(1)           คณะกรรมการบริษัทจะยึดถือแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐานสากลให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(2)           คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดีคือ Creation Shared Value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency และ Ethics (CREATE) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเคร่งครัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

(3)           คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ มีระบบการติดตาม/  วัดผลการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จะเป็นผู้นำในด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมตามหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดี ดูแลรับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศใช้แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบดูแลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมทั้งการปรับปรุงช่องทางในการให้ความคิดเห็น เพื่อนำความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งและชุมชนโดยรอบ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน อาทิ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อคู่ค้า การปฏิบัติต่อลูกค้า เป็นต้น

1.2      การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ บริษัทจึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ยอมรับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรง และทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยกำหนดให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัทระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้พนักงานของบริษัท ทุกระดับ ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม
 2. เพื่อส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ขอบเขต

บริษัทได้กำหนดขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น 2 กลุ่มดังนี้

 1. ภายใน : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับ
 2. ภายนอก : ลูกค้าหรือผู้ขายสินค้าหรือบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน

คำนิยาม

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และสมาชิกคณะจัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้ง ทบทวนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 2. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎของบริษัทที่กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
 3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น
 4. บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ สื่อสารและฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรการการปฏิบัติ

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (การติดต่อธุรกิจกับหุ้นส่วนและบุคคลภายนอก)

พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังต่อไปนี้ ในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกรวมกันว่า “บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ”)

 1. พนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจในการติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
 2. พนักงาน ต้องไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ง เงิน บัตรกำนัล เช็ค หุ้น ของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่า จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
 3. พนักงาน อาจรับของกำนัลที่ไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใด ๆ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจก็ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสายตรงก่อน ทั้งนี้ การรับของกำนัลเช่นว่านั้นต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงาน
 4. พนักงาน จะต้องไม่พึงหาประโยชน์ใด ๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัท เพื่อรับหรือเรียกร้อง ให้บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงไม่ให้บริการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 5. เมื่อพนักงานแนะนำบุคคลให้แก่บริษัท การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์หรือขั้นตอนการจัดจ้างของบริษัท อีกทั้งต้องไม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย
 6. พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน พึงไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรสหรือบิดามารดา/บุตร
 7. พนักงานต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ราชการโดยการเสนอให้เงิน บัตรกำนัล เช็ค หุ้น ของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่า
 8. พนักงานที่ละเมิดข้อกำหนดในวรรคก่อนต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัท และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 9. พนักงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนก่อนเสนอให้ของกำนัล (ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท) หรือเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยที่ยังคงต้องปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติหรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ด้วย ถ้าพนักงานไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนล่วงหน้าเนื่องจากมีเหตุเร่งด่วนแล้ว พนักงานรายดังกล่าวยังพึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนหลังจากมอบของกำนัลหรือเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจไปแล้วอยู่
 10. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใด ๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัท เพื่อมีความสัมพันธ์อันมิชอบ ทำการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติในรูปแบบใด ๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเชื้อชาติ เพศ ความพิการหรือศาสนาเป็นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ข่มขู่ บีบบังคับ หรือการดำเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ
 11. หากพนักงานมีคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแล้ว พนักงานจะต้องขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาของตนเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้น

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

 1. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1.1          การกระทำที่ทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.2          การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต

1.3          การกระทำที่ทำให้บริษัท เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

1.4          การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

 1. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องราวไปยังบุคคล และ/หรือ หน่วยงานดังต่อไปนี้เมื่อพบเห็นการทุจริต คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท ที่ละเมิดนโยบายนี้ โดยใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

 1. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผู้ร้องทุกข์จากภายใน)

(1)           หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

(2)           กล่องรับความคิดเห็น

(3)           จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 1. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผู้ร้องทุกข์จากภายนอก)

(1)   จดหมาย     :           นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์

รองประธานคณะจัดการ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(2)   กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

(3)   จดหมาย     :           คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(4)  โทรศัพท์ 02-285-5090 หรือ 02-213-1039 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ

 1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการร้องเรียน และการให้ข้อมูลที่กระทำไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ทั้งบริษัท และพนักงานเป็นส่วนรวม ดังนั้น ผู้ยื่นคำร้องเรียน ผู้ให้ถ้อยคำ ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริง หรือให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องเรียน และที่เป็นผู้พิจารณาคำร้องเรียน เมื่อได้กระทำไปโดยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้อยุ่งยากประการใด ย่อมได้รับการประกันการคุ้มครองว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเท่าเทียมกันตามกฎข้อบังคับของบริษัท โดยจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องที่ร้องเรียนนั้น เป็นความลับ และจะดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน

 1. การปิดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ

พนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยชื่อเมื่อรายงานการกระทำละเมิดของพนักงานคนอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทสนับสนุนให้พนักงานระบุตัวตนของตนเมื่อทำการรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อและสอบสวน เมื่อพนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอกทำการรายงานแล้ว หน่วยงานที่รับเรื่องพึงดำเนินมาตรการปกป้องคุ้มครองและป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันพนักงานหรือผู้ร้องทุกข์จากภายนอกดังกล่าวจากการกลั่นแกล้งหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

การดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

 1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส สมาชิกคณะจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
 2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง สมาชิกคณะจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ
 3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ได้ถูกกล่าวหา
 4. หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเป็นอันสิ้นสุด

 

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน
 2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ เว็บไซต์บริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น
 3. บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ

1.3          การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักดีถึงกิจกรรมและการประกอบธุรกิจของบริษัท ว่ามีความอ่อนไหวต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคน ต้องเคารพต่อกฎหมาย แนวปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่ละที่ที่บริษัทเข้าไปประกอบกิจการ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • พนักงานจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ในพื้นที่ของโรงงานด้วยความเคารพ บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นธรรม และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ภายในประเทศ
 • บริษัทส่งเสริมความหลากหลายในการจ้างงานและให้โอกาสพนักงานในการเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อันเนื่องมาจากความเหมือนหรือความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศ การศึกษา อายุ เพศ สถานภาพ ความพิการทางร่างกายและอื่น ๆ
 • พนักงานจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
 • พนักงาน จะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้ไม่มีสิทธิรับรู้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียเองหรือจากผู้มีอำนาจอนุมัติที่บริษัทมอบหมายเท่านั้น
 • พนักงาน จะต้องจำกัดการเปิดเผยการใช้และการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าที่จำเป็น
 • ห้ามพนักงาน กระทำการที่เป็นการคุกคาม ล่วงเกิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศในโรงงานอย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ การปฏิบัติและกระบวนการบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของบริษัท จะต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติตามความสมัครใจว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและหลักสิทธิมนุษยชน

1.4          การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความก้าวหน้าในการทำงาน มีสวัสดิการและความมั่นคง โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • บริษัทมีแผนงาน และหลักสูตร อบรมพนักงาน เพื่อสอนงานทั้งในส่วนงานที่ต้องปฏิบัติ หรือที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน
 • จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถในการแข่งขันของพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน
 • สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ การสอนงาน การเรียนรู้งานระหว่างพนักงานด้วยกัน
 • ให้โอกาส และสนับสนุนการศึกษาต่อของพนักงาน และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตามลักษณะงานที่เหมาะสม
 • บริษัทมีระเบียบปฏิบัติด้านการจ้างงานอย่างชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ แหล่งที่มาทางสังคม ชนชั้นเชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา โดยนโยบายในการจ้างงานและเงื่อนไขในการทำงานอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของงานนั้น ๆ
 • บริษัทจะไม่ว่าจ้างแรงงานอพยพครอบคลุมถึงบริษัทผู้รับเหมาและบริษัทผู้รับเหมาช่วง
 • จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพนักงาน
 • ให้ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เทียบเท่ากับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน

1.5          ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท ได้รับประโยชน์ และมีความพึงพอใจสูงสุดต่อสินค้า โดยการผลิตสินค้าด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยต้องให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความรวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

 • มุ่งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการให้ครบวงจร ส่งมอบสินค้าและบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพนักงานฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค
 • ต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัท โดยผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัย ไว้วางใจได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย หรือเอกสารกำกับสินค้า ตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องกำหนดราคาของสินค้า และบริการที่เป็นธรรม
 • จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงให้คำปรึกษา และวิธีแก้ปัญหา พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

1.6          การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

                ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้านั้น บริษัทดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นไปที่โรงไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานความร้อนทิ้งและเชื้อเพลิงขยะ  ธุรกิจของบริษัท ส่วนใหญ่จึงเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.7          การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

การมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนด้วยความเกื้อกูลกัน เป็นสิ่งที่บริษัทในฐานะบริษัทของคนไทยให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทได้มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ติดตั้งตู้ผลิตน้ำดื่มให้ 14 หมู่บ้านที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการโรงไฟฟ้า เพื่อให้ชุมชนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย

ในปี 2564 บริษัทได้สนับสนุนสนับสนุนโครงการแผงโซลาเซลล์ อาคารผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาลแก่งคอย       จ.สระบุรี จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงสนับสนุนโครงการบำบัดน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา สำหรับโรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวนเงิน 3,500,000 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

1.8          การใช้นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นการต่อยอดนวัตกรรมโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทจึงมุ่งเน้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง และพลังงานเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งใช้ขยะเป็นวัตถุดิบในการผลิต การใช้พลังงานทดแทนดังกล่าวช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักการดังกล่าวให้ชุมชนและประชาชนได้ศึกษาและเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท ในโอกาสต่าง ๆ

นอกจากนี้ ขยะที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง เป็นขยะที่ได้มาจากชุมชนและโรงงานในท้องถิ่น ธุรกิจของบริษัทจึงเป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมนำขยะกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งช่วยชุมชนในการลดปริมาณขยะซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ และช่วยลดกระบวนการในการกำจัดขยะของหน่วยงานรัฐและเอกชนอื่น ๆ อันเป็นการประหยัดพลังงานทางอ้อม ตามแนวทางของบริษัทที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอยู่คู่สังคมไทย

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน (CSR in Process)

                กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ที่ผ่านมาบริษัทมีการดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 • บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทาง “ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)” และได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนากระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราการปล่อยของเสียจากการประกอบกิจการอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับสูงสุดที่กฎหมายกำหนด และนำพลังงานความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
 • บริษัทมุ่งเน้นการประกอบกิจการในแนวทางที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็นเหตุก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ เป็นหลัก
 • บริษัทมุ่งมั่นที่จะช่วยลดปัญหาขยะในชุมชนโดยการนำขยะชุมชนมาใช้ในโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทดแทนรูปแบบหนึ่ง และนำเชื้อเพลิงทดแทนดังกล่าวมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อช่วยบริหารจัดการขยะชุมชน ลดปริมาณขยะและลดพื้นที่ในการกักเก็บขยะ
 • บริษัทใช้ระบบการเฝ้าระวังการปล่อยของเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังการปล่อยของเสียจากกระบวนการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้า และติดตามคุณภาพอากาศโดยรอบของพื้นที่หลายแห่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน บริษัทติดตามและควบคุมออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในกระบวนการเผาไหม้แต่ละส่วน และมีการควบคุมอุณหภูมิและอัตราเชื้อเพลิงต่ออากาศในระหว่างกระบวนการเผาไหม้ เพื่อรักษาระดับการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 • บริษัทได้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย
 1. 1. กองทุนประกันสุขภาพ เพื่อเป็นหลักประกันค่ารักษาพยาบาลของประชาชน ในกรณีเจ็บป่วย เนื่องมาจากโครงการ โดยโครงการนำเงินเข้ากองทุน 1,000,000 บาทในปีแรก ปีถัดไปปีละ 500,000 บาท
 2. 2. กองทุนสนันสนุนคุณภาพด้านบุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข จำนวนเงิน 300,000 บาท/ ปี
 3. 3. กองทุนตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการตรวจติดตามและการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
 4. 4. จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการตรวจติดตามและการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการ
 • โครงการศึกษาคุณภาพอากาศเชิงพื้นที่ บริษัทได้ว่าจ้างสำนักงานศูนย์วิจัย  และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) เพื่อทำการศึกษาผลกระทบและการศึกษาแนวทางการป้องกันคุณภาพอากาศ โดย ศึกษาการตกสะสมของโลหะหนักในอากาศ  ศักยภาพการรองรับ SO2, NO2, TSP, PM10 และโลหะหนัก ศักยภาพการรองรับ TSP และ PM10 ในพื้นที่เหมืองหินปูน การตกสะสมของโลหะหนักในดิน และแนวทางการจัดการด้านคุณภาพอากาศ ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า พื้นที่ศึกษา  :  รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการ โดยระยะเวลาการศึกษา : 3 ปี  (2561 -2563 )
 • กองทุนสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งสริมพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพของชุมชน เพื่อใช้สนับสนุนสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา นักวิชาการและชุมชนเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาอาชีพของชุมชนใกล้เคียง จำนวน 2 โครงการต่อปี ด้วยงบประมาณ 400,000 บาท ต่อปี
 • งบสนับสนุนด้านสาธารณสุขเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการส่งเสริมและเฝ้าระวังทางสุขภาพ ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เช่น การสนับสนุนการฝึกอบรม อสม. ในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง สนับสนุนงบการศึกษาวิจัยหรือเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านเคมี มลพิษ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น จำนวนเงิน 300,000 บาทต่อปี
 • งบสนับสนุนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใช้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อดูแลการรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสมลสารและสารก่อมะเร็งอันเนื่องมาจากโครงการ โดยการสนับสนุนเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การอบรม และฝึกปฏิบัติจากบุคลากรด้านอาชีวอนามัย หรือสุขศาสตร์ หรือแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เป็นประจำทุกปี จำนวนเงิน 300,000 บาทต่อปี
 • สนับสนุนโครงการทรัพยากรชีวภาพ โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หรือเอกชนในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขาหินปูนใกล้เคียงพื้นที่โครงการหรือพื้นที่อื่นๆที่มีกิจกรรมปลูกป่า โดยดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ 3,000 บาท ต่อไร่ ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ต่อปี

                                                        

 • บริษัทได้นำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เป็นจำนวนเงิน 33,484,876.61บาท เพื่อจัดสรรให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของบริษัท ในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาการศึกษา การดูแลพัฒนาสาธารณูปโภคในชุมชน ตลอดจน การให้ส่วนร่วมกับชุมชนในการ เสนอโครงการต่างๆในการพัฒนาชุมชนโดยใช้งบประมาณที่จัดสรรจากกองทุนดังกล่าว เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้าของบริษัท ทีพีไอ  โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 1. ดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบสังคม

                                -ไม่มี-

 1. แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

                กลุ่มบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัททุกระดับ ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จากบุคคลหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานของบริษัท จะต้องไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่าจากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ และหากจำเป็นต้องกระทำการดังกล่าว พนักงานของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสายตรงก่อน ทั้งนี้ การรับของกำนัลเช่นว่านั้นต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงาน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่ไม่อนุญาตหรือส่งเสริมให้มีการจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือติดสินบนหน่วยงานของรัฐ และยังกำหนดวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีมีผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น