คณะผู้บริหาร

 

รายชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

1.       นายภากร เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

2.       นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

3.       ดร.ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ฝ่ายโรงงาน

4.       นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายโรงงาน

5.       นายสมเกียรติ ธีรตกุลพิศาล

รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน

6.       นางสาวกรุณา เพิ่มศิริพันธุ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

7.       นางสาววีรวรรณ ลาภไชยวุฒิ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

 

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

  1. 1. บริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยบริหารตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
  2. 2. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันทั่วไปให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. 3. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ลงโทษทางวินัยพนักงาน และลูกจ้างตามระเบียบบริษัท
  4. 4. รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  5. 5. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
  6. 6. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท ได้กำหนดไว้
  7. บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติและแก้ไขแผนงาน งบประมาณประจำปี แผนการลงทุน ค่าใช้จ่ายการลงทุนรายครั้ง รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจอนุมัติการลงทุนจากงบลงทุนที่อนุมัติแล้ว การขอค่าใช้จ่าย การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงแผนการตลาด และงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำปีตามงบประมาณที่อนุมัติแล้วได้โดยไม่จำกัดวงเงิน รวมถึงกำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจอนุมัติการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาด ทั้งตามแผนงานและที่ไม่อยู่ในแผนงานภายในกรอบวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกประการ
  2. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการและดำเนินการตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆกับบริษัท

 

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น