• IR home
 • ห้องข่าว
 • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

By Year : Latest  |  All  |   2018  |  2017


 • 30 พฤศจิกายน 2560
 • แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรร สำหรับผลการดำเนินงานจนถึง งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
 • 09 พฤศจิกายน 2560
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1) (แก้ไขตัวเลข)
 • 08 พฤศจิกายน 2560
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
 • 08 พฤศจิกายน 2560
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
 • 08 พฤศจิกายน 2560
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
 • 04 ตุลาคม 2560
 • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EHIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาด 150 เมกะวัตต์ (TG 8) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
 • 31 สิงหาคม 2560
 • แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรร สำหรับผลการดำเนินงานจนถึง งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
 • 18 สิงหาคม 2560
 • การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประเภทสัญญา Non-Firm ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 90 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • 11 สิงหาคม 2560
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
 • 11 สิงหาคม 2560
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
 • 11 สิงหาคม 2560
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
 • 31 กรกฎาคม 2560
 • รายงานผลการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 27 กรกฎาคม 2560
 • การลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท TPI Polene Power Investment Company Limited ในประเทศกัมพูชา
 • 26 กรกฎาคม 2560
 • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขนาด 70 เมกะวัตต์ (TG6) ได้รับความเห็นชอบ
 • 08 พฤษภาคม 2560
 • แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรร สำหรับผลการดำเนินงาน จนถึงงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
 • 08 พฤษภาคม 2560
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
 • 08 พฤษภาคม 2560
 • รายงานผลประกอบการสำหรับงบการเงิน (สอบทานแล้ว) ประจำไตรมาส 1 ปี 2560
 • 08 พฤษภาคม 2560
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 17 เมษายน 2560
 • จัดตั้ง TPI Polene Power Investment Company Limited ในประเทศกัมพูชา
 • 04 เมษายน 2560
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
<<< <
/ 2
>>>