• IR home
 • ห้องข่าว
 • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

By Year : Latest  |  All  |   2018  |  2017


 • 07 พฤศจิกายน 2561
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 07 พฤศจิกายน 2561
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
 • 07 พฤศจิกายน 2561
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
 • 04 กันยายน 2561
 • แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
 • 04 กันยายน 2561
 • แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร สำหรับผลการดำเนินงานจนถึง งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
 • 17 สิงหาคม 2561
 • กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF (TG7) กำลังการผลิตติดตั้ง 70 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต 40 เมกะวัตต์)
 • 09 สิงหาคม 2561
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
 • 09 สิงหาคม 2561
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 09 สิงหาคม 2561
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
 • 20 กรกฎาคม 2561
 • แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 • 20 กรกฎาคม 2561
 • รายงานผลการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
 • 31 พฤษภาคม 2561
 • แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร สำหรับผลการดำเนินงานจนถึงงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
 • 04 พฤษภาคม 2561
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 04 พฤษภาคม 2561
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
 • 04 พฤษภาคม 2561
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 19 เมษายน 2561
 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 03 เมษายน 2561
 • การเผยแพร่หนังสือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • 29 มีนาคม 2561
 • กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ ในวันที่ 5 เมษายน 2561
 • 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข PDF)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
<<< <
/ 3
>>>