กลับด้านบน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นTPIPP 2562
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
3.ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
9. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือห้นประจำปี2562 (สมบูรณ์)
 

Joomla Template by ThemeXpert

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น