• IR home
  • ข้อมูลทางการเงิน
  • ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

12.6%
YoY = 27.3%,QoQ =(7.9)%
66.1%

หมายเหตุ:
1 อัตรากำไรขั้นต้น = กำไรขั้นต้น (ขาดทุน) /รายได้จากการขาย

หมายเหตุ:
1 อัตรากำไรขั้นต้น = กำไรขั้นต้น (ขาดทุน) /รายได้จากการขาย

หมายเหตุ:
1 EBITDA = กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
2 อัตรา EBITDA = EBITDA / รายได้จากการขาย

หมายเหตุ:
1 EBITDA = กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
2 อัตรา EBITDA = EBITDA / รายได้จากการขาย

หมายเหตุ:
3 อัตรากำไรสุทธิ = กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี / รายได้รวม

หมายเหตุ:
3 อัตรากำไรสุทธิ = กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี / รายได้รวม

2559 ไตรมาส 3 /2559 ไตรมาส 3 /2560 9 เดือน /2559 9 เดือน /2560
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 4,368.16 897.81 1,143.19 3,153.34 3,550.87
รายได้รวม 4,433.32 924.95 1,232.50 3,272.18 3,796.07
ต้นทุนขาย 2,265.01 546.62 535.03 1,598.87 1,544.38
กำไรขั้นต้น 2,103.15 351.19 608.16 1,554.47 2,006.49
EBITDA 2,317.64 394.37 650.50 1,706.13 2,139.97
กำไรสุทธิ 1,824.25 284.23 593.35 1,420.18 1,998.21
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 18,169.35 15,381.96 27,297.82 15,381.96 27,297.82
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 7,055.48 1,221.03 -   1,221.03 -  
หนี้สินรวม 9,848.36 7,468.34 3,170.73 7,468.34 3,170.73
ทุนที่เรียกชำระแล้ว 5,900.00 5,900.00 8,400.00 5,900.00 8,400.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,320.99 7,913.62 24,127.09 7,913.62 24,127.09
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 48.15 39.12 53.20 49.30 56.51
อัตรากำไรสุทธิ (%) 41.15 30.73 48.14 43.40 52.64
อัตรา EBITDA (%) 53.06 43.93 56.90 54.11 60.27
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)* 11.83 7.74 8.61 13.50 11.72
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* 21.01 14.63 9.79 22.33 16.42
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.18 0.94 0.13 0.94 0.13
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.85 0.15 -   0.15 -  
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 3.04 3.10 -   0.72 -  

*ปรับเต็มปี