• เกี่ยวกับเรา
  • ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัทภาษาไทย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นผลิตไฟฟ้าจากขยะและพลังงานความร้อนทิ้ง และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท

0107559000184

โฮมเพจ

www.tpipolenepower.co.th

โทรศัพท์

02-285-5090-9 และ 02-213-1039

โทรสาร

02-213-1035