• เกี่ยวกับเรา
  • สาส์นจากประธานคณะกรรมการบริหาร

สาส์นจากประธานคณะกรรมการบริหาร

นายประชัย เลียวไพรัตน์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีปณิธานในการบริหารจัดการบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การจัดทำโครงการบรรษัทภิบาล การประกาศใช้กฎบัตรบรรษัทภิบาล

การรณรงค์ส่งเสริมหลักการบรรษัทภิบาล รวมทั้งการส่งเสริมรณรงค์การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

จึงได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ยึดในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม และตระหนักในชื่อเสียงและเกียรติคุณของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง และสั่งสมชื่อเสียงมายาวนาน